Антикорупцонни сигнали

Публикувана на 29 Юли 2014

Сигнали за корупция може да подадете по следните начини:
     - писмено на адрес - Гр. Кърджали 6600,Бул. "България" №41, стая 101, Областна администрация
     - в пощенска кутия в Областна администрация, като на плика се изписва „Сигнал за корупция";
     - в деловодството, като на плика се изписва само „Сигнал за корупция". Получените сигнали в деловодството се входират без да се отваря плика и да се регистрира подателя и информация за съдържанието на сигнала, след което се предоставят на председателя на ООСППК.;
     - на е-mail:   ,   като   достъп   до   него   имат   само председателят   на   ООСППК,   секретаря   и   завеждащия   регистратура   за класифицирана информация;                
     - на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет (http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12);
     - на тел. 0361/ 6-59-60 и факс 0361/6-59-62. 

Противодействие на корупцията :
1. План за работа 
2. Вътрешни правила 
3. Национална стратегия за противодействие на корупцията за периода 2015 - 2020 г.
4. Антикорупционен формуляр
5. Конвенция на ООН срещу корупцията

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай