- Междинна оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Кърджали, за периода 2016 - 2017 г.

 - Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

 - Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

 - Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2005-2015 г.

 - Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали (2011 – 2015 г.)

 - Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

 - Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 - 2020 г.

 - План за действие за периода 2012 - 2013 г. за изпълнение на поставените цели в Стратегията за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 - 2020 г.

 - Мерки за предпазване на служителите от Областна администрация - Кърджали от пътнотраспортни проишествия и наранявания

 - Областна стратегия за интегриране на ромите и лицата в неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали в периода 2012 - 2020 г.

 - Годишен план за младежта в област Кърджали за 2018 г.

 - Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 - Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) е приет на 18.12.2013 г. от Министерски съвет в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС за предоставяне на Гаранция за младежта. Важна роля в процеса по идентифицирането и осъществявне на контакт с младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, имат общинските администрации.

- Областен план за защита при бедствия на област Кърджали

- Областна стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012 - 2015 г.

- Методика за изработване на областна здравна карта

- Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Кърджали 2017 - 2018 г.

Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014 - 2020 г.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай