Експертите съветват

Публикувана на 16 Юни 2014
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Нашите експерти ще отговарят на поставените от Вас въпроси свързани с дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по:

* опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

* управление на държавна собственост;

* разпореждане с имотите и вещите - държавна собственост;

* надзор и актуване на имотите и вещите - държавна собственост;

* контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

* контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия;

* регионално развитие и териториална координация;

* международно сътрудничество;

* земеделие, гори, икономика и енергийна ефективност;

* устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура;

* образование, култура и младежки дейности;

* екология, води и здравеопазване;

* управлението на В и К системите;

* опазването на обществения ред;

* защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;

* транспортното обслужване и безопасността на движението;

* етническите въпроси;

* стратегическо планиране и европейски програми;

* разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие /областния съвет за развитие; областната стратегия за развитие; регионалния съвет за развитие; областния съвет по сигурност/

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай