Покажи брой 
Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 2019 96
Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 2018 99
Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 147
Декларации по чл. 12 135
Резултати от Проучване на потребностите от работна сила 173
ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 264
Правила за поведение и действие при горски пожари 538
Мерки за пожаробезопасност през зимния сезон 535
Лични данни 944
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 7053
Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали 1682
Мерки за пожаробезопасност 1663
Анкетно проучване 2175
Агенция за хората с увреждания 1701
Информация, предоставяна повече от три пъти 1960
Годишни отчети 2094
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 1923
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 2040
разяснение 2 1799
Информация за работодатели 1890
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 2163
Информация за собственици на земи 2318
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 2443
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 6351
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ 1945
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 2278
Архив АВиК конкурси 1719
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 4063
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 2657
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1997
Информационни срещи с представители на бизнеса 2557
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 2098
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 3432
Транспорт 4637
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 2122
Интегрирана информационна система на държавната администрация 4736
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 2078
Асоциация по ВиК - Кърджали 8839
Договаряне без обявление 2815
Парламентарни избори 2014 2234
Функции на главния секретар и дирекциите 2825
Карта на сайта 6953
Публичност на имуществото 4485
Антикорупцонни сигнали 4779
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 2291
Конкурси 19451
Информационни материали 8245
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 1244
помощ 6480
Задължителна правна информация 7204
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 2017
Експертите съветват 6322
Цели на Областната администрация 7011
Отчети за дейността на Областната администрация 6977
Полезни адреси 7440
Контакти 21063
Информация за околната среда 6718
Нормативни документи 8638
Достъп до обществена информация 8488
Оперативни програми 5239
Фондове на ЕС 4997
За Европейски съюз 4769
България и ЕС 5083
Други 5242
Общински 4544
Областни 8774
Регионални 6408
Национални 5422
Планове и стратегии 5802
Спортен календар 2020 10184
Културен календар 2020 13028
Неправителственни организации 3243
Образование 6556
Депутати 5455
География 7273
Туризъм 7539
Икономика 9632
За областта 7753
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай