15 са трудовите злополуки за полугодието, смъртен случай няма

Областният съвет по условията на труд, ръководен от заместник областния управител Леман Али, прие доклада на Инспекцията по труда в Кърджали за първото полугодие на 2019-та и отчета на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания.

687 проверки са извършили екипите на Инспекцията от 1 януари досега. Засилен е контролът върху наемането на работна ръка, редовното изплащане на възнагражденията и спазването на работното време. Общият брой на констатираните нарушения е 4 155. Болшинството са по Закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/. Двукратно са нараснали констатираните нарушения, свързани със санитарно битовите условия на работната среда.

До края на юни са проверени почти всички строителни обекти в областния център и останалите общини. Най-честите нарушения са необезопасени технологични отвори, стълбища, стълбищни площадки и контури на етажните плочи; разхвърлени материали, неукрепени изкопи; неосигурени въжета и колани при работа на височина. По данни на НОИ броят на трудовите злополуки до момента е 15. За сравнение, за същия период на 2018 г. са били 19. За щастие няма смъртен инцидент.

63 са случаите на работници, наети без сключен трудов договор, при 37 за същия период на миналата година.

Установените нарушения на нерегламентирано полагане на труд са предимно в отраслите „Строителство”, „Ресторантъорство”, „Хотелиерство”. За всички тях е потърсена административно-наказателна отговорност от работодателите. Броят на подадените искания за наемане на работа на непълнолетни лица за периода е двойно увеличен. До 1 юли те са 118, при 55 през 2018 г.

Относителният дял на установените нарушения по отношение на заплащането на труда (511 броя) спрямо общия брой нарушения по ТПО е 30%, което прави намаление с 5 пункта спряма първото полугодие на 2018 г. В резултат на намесата на Инспекцията по труда към момента дължимите суми за заплати са малко над 67 х.лв. срещу 110 х.лв. за същия период на 2018 г. По-голяма част от забавените трудови възнаграждения са в МБАЛ Ардино, където се извършва ежемесечен контрол по изплащането на заплатите.

Членовете на Областния съвет по условията на труд се договориха да разширят кръга на институциите, които имат отношение към проблематиката като провеждат регулярни тематични срещи.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай