Съдът отмени парцелирането на парк „Простор“

Административен съд – Кърджали отмени заповедта на кмета Хасан Азис за парцелиране на парк „Простор“ посредством изменение на ПУП-а и образуване на нови урегулирани поземлени имоти в него.

Делото бе образувано след протест на Окръжна прокуратура по жалба на областния управител от ноември м.г. В протеста се твърди, че оспорената заповед е издадена от некомпетентен орган, както и че са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и материалния закон. Магистратите са категорични, че обособените нови УПИ се намират в парк и за тях важат параметрите, заложени в действащия Общ устройствен план за град Кърджали. Съгласно чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, подробните устройствени планове за паркове и градини се приемат с решение на Общинския съвет, независимо от техния териториален обхват. Съдът намира, че кметът на общината е одобрил изменение на ПУП – ПРЗ на парка, без да има правомощия за това и този акт следва да се счита за нищожен.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай