64 на сто от работодателите в Кърджалийско срещат затруднения при намиране на кадри

На заседание на Областната комисия по заетост, председателствана от заместник областния управител Севда Камбурова, днес бяха обобщени резултатите от второто за годината анкетно проучване на потребностите от работна сила в Кърджалийско.

Все още има фирми, които не ползват интернет и електронна поща, сочат резултатите от обследването. Много от работодателите, които развиват семеен бизнес, в това число и личните лекари, нямат намерение да назначават нов персонал или да обучават настоящия. Мнозина не проявяват интерес към анкетирането или директно отказват да участват в него. Други са преустановили дейността си или са през закриване. Съществуват и такива, при които само регистрацията им и адресът на управление са в област Кърджали, а дейността им е изнесена в други региони на страната.

По профил на работодателите: най-активно участие в анкетирането са взели работодателите от сектор Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство - 41,7%, следвани от сектор Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа - 19,1% и на трето място - от сектор Индустрия - 18,4%.

Най-голям брой от анкетираните считат, че най-важни за персонала са знанията и уменията На самоконтрол и дисциплина държат 93,4%, на работа под напрежение - 76,2%. Най-малко работодателите ценят у персонала практическите знания и умения за организиране и провеждане на обществени поръчки, подготовка на тръжна документация и участие в търгове - 11,5%.

Най-често работодателите считат, че компетентностите, които персоналът във фирмата е необходимо да притежава са: Общуването на роден език - 40,4%, следвани от Инициативност и предприемачество - 22,9% и на трето място Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки - 12,2%. Най-рядко предпочитани компетентности в персонала са общуване на чужди езици - 0,0% и културна осъзнатост и творчество - 0,6%.

От 5 291 анкетирани работодатели от областта, в следващите 6 месеца нов персонал ще търсят едва 32,5% от тях. През следващите 12 месеца работодателите смятат да наемат специалисти с квалификация по следните професии: Шивач - 1 363, Шлосер - 504, Строител. Най-малко ще наемат Монтьор на транспортна техника и Организатор Интернет приложения - от 22 работодатели.

През следващите 12 месеца работодателите предвиждат да наемат специалисти с квалификация по следните професии, изискващи правоспособност и/или висше образование: Лекар - 332, Специалист здравни грижи - 178 и Медицинска сестра - 132. По-малка потребност има от Психолог и от ИКТ специалист - 22.

За потребността от кадри 64,3% от работодателите отговарят с „Да“ на въпроса: „Срещате ли затруднения при намиране на работна сила?“.

Най-големи затруднения работодателите намират при търсенето на шивачи, строители, шлосери, лаборанти, продавач-консултанти, сервитьори и строител-монтажници.

След 3-5 години очакванията на работодателите са, че ще търсят и наемат специалисти с висше образование от направленията информатика и компютърни науки, администрация и управление, машинно инженерство и архитектура, строителство и геодезия. По-малко търсени специалисти ще има в професионални направления туризъм и електротехника, електроника и автоматика .

При специалистите със средно образование дефицитни се очертават професионалните направления: производство на текстил, облекло, обувки и кожи и строителство. По-малко търсени специалисти ще има от профилите електротехника и енергетика, хотелиерство и ресторантьорство.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай