Област Кърджали е богата на природни изкопаеми и е с изградени традиции в сферата на преработващата и добивната промишленост. Значителен икономически растеж бележат строителството и предприятията от текстилната, трикотажната и хранително-вкусовата промишленост. Областта има най-добрите традиции в България в отглеждането на ориенталски тютюни и суровинна база за развитието на цветната металургия, златодобива, дърводобива, преработката на нерудни изкопаеми, машиностроенето и леката промишленост.
            Важно място в икономическото развитие на област Кърджали заема преработващата промишленост. В този отрасъл са направени най-много разходи за дълготрайни материални активи. Фирмите от отрасъла са специализирани в преработката на нерудни и рудни изкопаеми и производство на олово, цинк, калай и техните сплави, пластмасови изделия, продукти от бентонит, перлит и зеолит, както и изделия след металообработка. Едно от водещите предприятия в региона е „ОЦК” АД - Кърджали, чиято дейност е производство на олово, цинк, калай и техните сплави. Металообработването и производството на пластмасови изделия е представено от „Монек-юг” АД - Кърджали, „Пневматика-Серта” АД - Кърджали, „Джебел-96”  ООД - Джебел, „Формопласт” АД - Кърджали и „Кирково” ООД - Кирково.
            Значимите за региона подотрасли на преработващата промишленост са текстилната и шивашката промишленост, където е и значителна част от чуждестранните преки инвестиции - Гърция, Турция, Германия и Холандия. Най-големите производители са: „Шахинлер-България” ООД - Кърджали, „Артекс-България” ЕООД- Момчилград, „Булфанко” АД - Кърджали и „Модак” ООД - Кърджали.
Фирмите от сектора за производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия са ориентирани предимно в хлебопроизводство, сладкарство, млекопреработване, месопреработване и преработка на тютюн. Водещи фирми в тези производства са „Хлебопроизводство” АД - Кърджали, „КИПС” ООД -Кърджали и ЕТ „Алада” – Бял извор. Предприятията за преработка на тютюн, които са основни за сектора, са: “Кърджали-Булгартабак” АД - Кърджали и Кооперация “Младост-95” - Момчилград.
            Най-динамично развиващият се сектор в област Кърджали е строителството. В този сектор разходите за дълготрайни материални активи за последната година са удвоени. Основни представители в бранша са: “Ардастрой” ООД - Кърджали, “Саварона” ЕООД - Кърджали, “Родопастрой” ООД - Момчилград и “Пътстройинженеринг” АД - Кърджали.
Най-голям брой регистрирани стопански единици са в сектор Търговия на дребно, ремонт на лични вещи и стоки за домакинството. Основните дейности са търговия на дребно и едро. Водещи фирми в този сектор са “Васмар” ООД - Кърджали, ЕТ “Марио-73-Мариян Стоянов” - Кърджали, “Галенит” АД - Кърджали и “Медикъл Кеър България” ЕООД - Кърджали.
            Следващият сектор по значимост за Област Кърджали е Транспорт и съобщения. Той е сред най-прогресиращите през последните години. Разходите за ДМА за 2005 г. в сектора са се повишили почти четири пъти. Водещи фирми в бранша са: „Арпезос бус” ООД - Кърджали, „Автотранспорт-юг-2000” АД - Кърджали, ЕТ „Мариета-Димитър Димитров” - Кърджали.
Добивната промишленост е представена с добива на нерудни изкопаеми и оловно-цинкова руда. Водещи предприятия в сектора са: „Горубсо-Кърджали” АД - Кърджали и „Ес енд Би Индастриал Минералс” АД - Кърджали.
            Дърводобивът е много добре развит. Дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като дървесината не се преработва дълбочинно в региона. Дърводобивът е дейност, с която се занимават предимно държавните лесничейства, които на територията на Област Кърджали са шест.
            По данни на НСИ, БВП в област Кърджали за 2006 г. е 687 000 хил. лв., при БВП за 2005 г. 633 886 хил. лв.  Размерът  на БВП  на  човек  от  населението  от областта за 2005 г. е 3 981 лв., при среден БВП за Република България 5 529 лв. За 2006 г. същият показател за човек от населението на областта е 4 348 лв., при среден БВП за Република България 6 411 лв.
            Нетните приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката на област Кърджали за 2006 г. са 816 779 хил. лв., а за 2007 г. те са 1 027 212 хил. лв.
            Районът притежава голям потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай