Архив търгове

Резултати от търга с тайно наддаване проведен на 15.05.2012г.
1-11-22-12-23-13-24-14-25-15-26-16-2

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

О Б Я В А

за провеждане на търг с тайно наддаване 


На основание Заповед № РД-09-58 /18.04.2012  г. на Областния управител на Област   Кърджали, Областна администрация обявява търг с тайно наддаване на22.05. 2012 г., от 10.00 часа в зала № 202 на ІІ-ри етаж на администрацията гр.Кърджали, бул.”България” № 41,  за: Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с Акт № 1989/05.06.2007 год., представляващ Киносалон с кафе от сектор „А”, с идентификатор 40909.110.223.3 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,  находящи се в гр.Кърджали, бул.”България” № 41, включващ:
1. Киносалон, състоящ се от: зала със сцена, два броя помощни помещения, кинокабини с обслужващи помещения на второ ниво с обща полезна площ от 491 /четиристотин деветдесет и един/ кв.метра, ведно с кафе, включващо сутерен, състоящ се от 3 /три/ тоалетни, фоайе  пред тоалетните, мокро помещение, коридор и котелно с обща полезна площ 80,58 /осемдесет цяло и петдесет и осем стотни/ кв.метра и търговско помещение на етажа,  с полезна площ 103,24 /сто и три цяло и двадесет и четири стотни/ кв.метра.
2. Към обекта се предоставят и открити площи към западната фасада на блок „А”с площ 120 /сто двадесет / кв.метра, като месечната цена за тях е фиксирана и е в размер на 2,50 лв. без ДДС за 1 кв.метър. За цялата открита площ месечната наемна цена е вразмер на 300, 00 (триста) лева без ДДС. Откритите площи се използват през месеците от април до октомври включително. Те не са обект на търга, и не се включват в първоначалната тръжна цена. 

- Начална тръжна месечна наемна цена - 2200 /две хиляди и двеста/ лева,  без ДДС.

Определен депозит в размер на 2000 /две хиляди/ лева, който да се внесе по банкова сметка на Областна администрация Кърджали BG69UBBS80023300125935 при ОББ АД, клон Кърджали.
Повторен търг ще се проведе на 29.05.2012 г. от 10.00 ч. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за обекта се получава всеки работен ден до 17,00 часа  в стая № 402-403 на Областна администрация Кърджали, след представяне на документ за платена такса по банкова сметка на Областна администрация Кърджали BG58UBBS80023106217604 при ОББ АД, клон Кърджали в размер на 42 /четиридесет и два/ лева, като крайния срок е до 12.00  часа  в деня, предхождащ търга.
Специални условия за ползване на обекта:
1. Да извършва прожекции на филми най-малко 8 /осем/ пъти месечно; 
2. В срок до 6 /шест/ месеца след сключване на договора за наем на обекта да оборудва киносалона и да го въведе в експлоатация;
3. Да извърши следните ремонтни и др. дейности по обект Киносалон, както следва:
1/ в срок до 6 /шест/ месеца от сключването на договора за наем на обакта - екранът за прожекции в Киносалона да бъде обособен на стената в дъното на сцената, като се запазят и поддържат завесите на сцената и автоматичното им отваряне и затваряне;
2/ в срок до 2 /две/ години от сключването на договора за наем на обекта: претапициране или обличане, или подменяне на седалките  в киносалона; освежаване или подмяна на всички дървените части в залата /стени и под на залата и сцената/; освежаване на мазилката на тавана и в кинокабините.
4. Да поддържа чистота в обекта и в пълна изправност всички налични системи (ел. обзавеждане, отопление, вентилация, противопожарно оборудване и др.) в и отвън на обекта, свързани с нормалното му функциониране. 
Всички дейности да бъдат извършени от Наемателя, в полза на Наемодателя, без право на обезщетение. Ремонтът следва да бъде извършен  качествено и в съответствие с нормативно определените изисквания и стандарти. Контролът по извършваните дейности ще се осъществява от служители на Областна Администрация Кърджали. След приключването им наемателят следва да уведоми писмено Областна администрация Кърджали.
5. Да предоставя Киносалона за провеждане на мероприятия на държавни структури и на обществени /неполитически/ организации, безвъзмездно, до 24 (двадесет и четири) пъти годишно. Предоставянето ще става по искане на Областния Управител след предварително уведомление на наемателя, най-малко 7 /седем/ дни преди събитието.
6. Разходите по поддръжка на обект „Киносалон с кафе” и открити площи, включително заплащането на текущите сметки за отопление, консумирана ел.енергия, вода, СОД и такса смет се заплащат в съответните срокове от Наемателя.
7.Наемателят е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверки на имота от страна на Областна администрация Кърджали и други контролни органи. 
8. Извършването на необходимите дейности по поддръжка на имота се констатират със съвместни констативни протоколи, съставени от представители на наемодателя и наемателя – не по-малко от 4 /четири/ пъти в рамките на една календарна година;
9. Неизпълнението на специалните условия, които следва да бъдат изпълнени от Наемателя при ползване на обекта е основание Наемодателят да прекрати едностранно договора за наем без предизвестие.  

Допълнителна информация в стая №404, тел.: 0361/60157 и стая №409, тел.: 0361/60179.


                                       
ИВАНКА ТАУШАНОВА 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

Публикувана на 20.04.2012г.

О Б Я В А

за провеждане на търг с тайно наддаване 

На основание Заповед № РД-09-48/04.04.2012  г. на Областния управител на Област Кърджали, Областна администрация обявява търг с тайно наддаване на 15 май 2012 г., от 10.00 часа в залата на  ІІ етаж на администрацията гр.Кърджали, бул.”България” № 41,  за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост с начална тръжна цена (НТЦ) без включен ДДС, както следва: 
В община Кърджали: 

1. УПИ  І-153, кв.1 с площ 665.00 кв. м. по ПУП на  с. Айрово, НТЦ: 6 414.00 лв. 
2. УПИ ІІ-157, кв. 19  с площ 600.00 кв. м.  по ПУП на  с. Звезделина, НТЦ: 5 450.00  лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 37438.101.119  /парцел , кв.6 по ПУП/ с площ 588,00  кв.м. по Кадастралната карта на с.Кобиляне, НТЦ: 5 452.00  лв.
4. УПИ ХVІІІ, кв. 10 с площ 513.00 кв.м. по ПУП на с. Мост, НТЦ: 5 200.00  лв.
5. УПИ  ХІ-192, кв. 3 с площ 535.00 кв.м. по ПУП на с. Рани лист,  НТЦ: 4 175.00  лв.
6. УПИ  ІІ, кв. 1 с площ 568.00  кв.м. по частичен ПУП на с. Чифлик, НТЦ: 3 938.00  лв.
7. Гараж № 23, находящ се в жилищен блок № 2, етаж 0  на бул. „България” № 1 в гр. Кърджали, НТЦ: 10 742.00  лв. 
В община Момчилград: 
8. УПИ  І-37, кв. 15 с площ 500.00 кв.м.по ПУП на с. Прогрес, НТЦ: 5 000.00 лв.
Специални изисквания към участниците: 
        А/ Право на участие в търга с тайно наддаване имат физически или юридически лица, подали заявление и представили документите според изискванията,  посочени в  тръжната документация и при спазване разпоредбата на чл. 22 от Конституцията на Република България;
        Б/  Не се допускат до участие в търга: 1.Кандидат, който в изпълнение на договорни отношения е изготвил оценката; 2. Кандидат, който е в производство по ликвидация, обявен или е в производство за обявяване в несъстоятелност или невъзстановен в правото си несъстоятелен; 3.  Кандидат, чието заявление е постъпило след определения краен срок;     4. Кандидат, който e използвал други документи и образци, не е закупил тръжна документация, не е извършил оглед на обекта, не е внесъл депозита за участие в определените срокове, съгласно тръжната документация  или не е представил друг изискващ се в тръжната документация документ; 5. Кандидат, който не е изпълнил което и да е условие от тръжната документация.
Тръжните документи за обектите могат да бъдат получени всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа в стая № 401 на Областна администрация Кърджали, след представяне на документ за платена такса в размер на 60,00 лв. с включен ДДС,  по банковата  сметка на Областна администрация Кърджали:  IBAN – BG58UBBS80023106217604, BIC  - UBBS BGSF  на “ОББ” АД – клон Кърджали. 
Крайният срок за получаване на тръжната документация е до 12.00 часа в деня,  предхождащ  търга. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 13.00 часа до 17.00 часа до деня,  предхождащ търга. 
Депозитът за участие в търга е в размер на 30 %  от определената начална тръжна цена за всеки обект, който се внася най-късно до   13. 00 часа в деня,  предхождащ  търга по сметка на Областна администрация Кърджали, посочена в тръжната документация.
Заявленията за участие в търга се приемат до 17.00 часа  в деня,  предхождащ  търга.   
За справки: тел: 0361/ 6-01-57, 6- 01-71; При необходимост от повторен търг, същият ще се проведе на 22.05.2012 г. от 10.00 часа, на същото място и при същите условия.


ИВАНКА ТАУШАНОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

Публикувана на 6.04.2012г.

О Б Я В А

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

О Б Я В Я В А 


На основание чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-09-17/24.01.2012 г. 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 28.02.2012 год. от 10.00 часа в Зала № 202 на Областна администрация Кърджали, ще се проведе търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот - частна държавна собственост с начин на ползване за банков офис, представляващ част от фоайе с площ 10 /десет/ кв.метра на първи етаж от корпус „А” на административна сграда, находяща се в гр.Кърджали, ул.”Деспот Слав” № 1, актувана с АДС № 8101/02.05.1996 г.  
Начална тръжна цена (месечен наем 178,10 /сто седемдесет и осем лв. и 10 ст./ лева,  без ДДС.
Определен депозит в размер на 170 /сто и седемдесет/ лева, който да се внесе по банкова сметка на Областна администрация Кърджали BG69UBBS80023300125935 при ОББ АД, клон Кърджали.
 Тръжната документация се получава след представяне на банков документ /оригинал/ за платени 24 /двадесет и четири/ лева с включен ДДС по банкова сметка на Областна администрация Кърджали BG58UBBS80023106217604 при ОББ АД, клон Кърджали.

Повторен търг ще се проведе на 13.03.2012 г. от 10.00 ч. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация в стая №402-403, тел.: 0361/60174 и стая №409, тел.:0361/60179.

                                       
ИВАНКА ТАУШАНОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

О Б Я В А
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
О Б Я В Я В А 

На основание чл.16, ал.2 , чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №.РД-09-165 / 09.08.2010 г.

ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 06.10.2010 год. от 10.00 часа в Зала  № 202 на Областна администрация Кърджали, както следва: 
За отдаване под наем на недвижими имоти- частна държавна собственост със стопанско предназначение, както следва:
1. Имот на две нива с идентификатор  40909.106.105.2.5 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, с  обща полезна площ  39.50 м2, находящ се на ул. „Републиканска” № 41, гр. Кърджали. Срок на наемния договор 5 години, първоначална месечна наемна цена – 878,00 лв без ДДС. Депозит 870,00 лв. 
2. Част от недвижим имот, представляващ стая № 1 на първи етаж с полезна площ 18.80 м2 в административна сграда /бивш “Клуб на първенеца”/, находяща се в с.Бенковски, община Кирково. Срок на наемния договор 3 години, първоначална месечна наемна цена – 58,00 лв без ДДС. Депозит 50,00 лв.
Условията на търга: депозит, начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжната документация, която може да се закупи всеки работен ден до 17,00 ч. в стая № 403  на Областна администрация Кърджали, след представяне на документ за платена такса по банкова сметка на Областна администрация Кърджали BG58UBBS80023106217604 при ОББ АД, клон Кърджали в размер на  72,00 лв., като крайния срок е до 10.00  ч.  в деня предхождащ търга.
Допълнителна информация в стая №404, тел.: 0361/60157 и стая №206, тел.:0361/60159.

ИВАНКА ТАУШАНОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай