Общини в област Кърджали :

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Община Ардино /нагоре/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ
Решения на Общински съвет - Ардино

Географско разположение
Община Ардино е разположена на границата на Западните и Източните Родопи върху площ от 385 кв.км. и е една от съставните общини на Област Кърджали. Тя е разположена в малко долинно разширение на река Ардинска, десен приток на река Арда в западното подножие на рида Жълти дял, Западни Родопи. На север, изток и юг граничи с общините Черноочене, Кърджали и Джебел, а на запад с общините Неделино, Мадан, Баните от област Смолян.
Територия
Община Ардино заема площ от 339 km2, което е около 10,6 % от територията на област Кърджали.
Релеф, климат
Теренът е със силно пресечен планински и полупланински релеф. Надморска височина около 600 м., в някои селища достига до 1000 - 1200м.
Климатът на района се отличава с мека и влажна зима и горещо и сухо лято. По-голямата активност на средиземноморските циклони през зимния период обуславя ясно изразения зимен максимум на валежите. Средно годишни температури са 10 - 11 С. Валежи - от 800 до 900 мм годишно. Среден брой на дните със снежна покривка - 37.3.
Население
Населението на община Ардино е 11572 души с различен етнически състав - българи, турци, роми.
Населени места
Общината се състои от 52 градове и села. Административният център на община Ардино е град Ардино.
Транспортна инфраструктура
Общата дължина на пътната мрежа на територията на общината възлиза на около 200 km , като в по-голямата си част (127 km ) тя се състои от общински пътища и едва 60 km са Републикански и то единствено третокласни пътища.
Община Ардино има важни транспортно-географски функции изразяващи се, най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра – Кърджали и Смолян, осъществявани чрез третокласния път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ територията на общината в паралелно направление. Местоположението на общината между двата бъдещи ГКПП- „Рудозем-Ксанти" и „Маказа" ще превърне централната част на територията на общината във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП „Рудозем-Ксанти" към Кърджали и Черноморието, и от „Маказа" към Смолян и вътрешността на Родопите.
Икономика
Стопанският профил на община Ардино може да бъде определен като индустриално-аграрен, с непрекъснато повишаващ се дял на обслужващата сфера. Промишлеността постепенно отстъпва мястото си на водещ стопански отрасъл и към настоящия момент е представена от цехове за тъкачество и конфекция. Земеделието в общината е с второстепенни функции, което се определя от спецификата на почвено-климатичните особености на територията и най-вече на релефа, който създава трудности при обработването на земята. Доскоро в растениевъдството основно производствено направление беше тютюнопроизводството, но съществува тенденция към намаляване на относителния му дял в структурата на отрасъла. Секторът на услугите в общината се развива най-бързо, което е типично не само за общинския център, но и за много от селата в общината, където в услугите са ангажирани около 36% от заетите. С оглед на все още неусвоения значителен рекреационен потенциал на общината, може да се направи прогноза, че делът на обслужващата сфера ще продължи да нараства и в бъдеще.
На територията на община Ардино са налице значителни природни, антропогенни и човешки ресурси за развитието на туризма. В общината са запазени материални следи от различни епохи и култури. В Ардино от 2004 г. работи Туристически информационен център.

Община Джебел /нагоре/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ
Решения на Общински съвет - Джебел

Географско разположение
По отношение на природните условия община Джебел се включва в Източно родопската комплексна физикогеографска подобласт на Рило-Родопската област. Общината е в съседство с общините: Кърджали, Момчилград, Ардино, Златоград, Неделино и Кирково. Община Джебел отстои на 285 км. от столицата гр.София и на 20 км от Областния център – гр.Кърджали.
Територия
Община Джебел заема площ от 229 кв.км. площ.
Климат и релеф
Климатът е преходно – средиземноморски, сравнително мека зима и горещо лято. Средната годишна температура е 11.8 и се движи в диапазона 11 – 13 градуса. Минималните температури през зимните месеци са сравнително високи.Средната зимата температура е около 0 С, а през лятото – 24 С . Тук преобладава хълмистия релеф. Района има подчертан хълмисто-ридов характер. Средната надморска височина е 330 м.
Население
Населението на община Джебел към 2011 г. е 8162 души. Преобладаващата част от населението е съсредоточено в общинския център гр. Джебел – 27.39 %
Населени места
Общината се състои от 48 села. Центърът на община Джебел е град Джебел.
Транспортна инфраструктура
Републиканската и местната пътна мрежа на територията на общината е с обща дължина 115 км. Главната пътна артерия, която осигурява връзка на общината с вътрешността на страната е път ІІІ-508 и дължина на участъка 19 км.
Икономика
Община Джебел се характеризира с предимно селскостопанско производство – главно тютюнопроизводство, което се осъществява в рамките на отделните домакинства. Отглеждат се почти всички зеленчукови култури за задоволяване собствените нужди на домакинствата. На територията на общината има условия – подходящи земеделски площи за отглеждане на зеленчукови култури. Създадени са стопански субекти, които развиват дейност основно в общинския център, но те са главно в сферата на търговията и ремонта.

Община Кирково /нагоре/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ
Решения на Общински съвет - Кирково

Географско разположение
Община Кирково се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Кърджали. Граничи с общините Крумовград, Златоград, Джебел и Момчилград, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.
Територия
Община Кирково е разположена върху площ от 538 кв.км.
Климат и релеф
Климатът е преходно-средиземноморски със средна годишна температура между 110°С и 13,20°С. Зимите са сравнително меки, като дните със задържане на снежна покривка са 43, а лятото е продължително и горещо. Средната годишна сума на валежите е 521мм. Релефът е равнинно-хълмист до хълмисто-предпланински. В границите на общината попадат северните склонове на източнородопските ридове – Мъгленик и Гюмюрджински Снежник. Средната надморска височина е 523м., като най-високата точка е връх Вейката - 1463 м.
Население
Населението на общината към 2011г. наброява 21916 души , или 14,5% от населениеот в област Кърджали. Гъстотата на населението е 43,5 души на кв.км, което е значително по-малка от средната на страната (70,3 души на кв.км).
Населени места
Общината е съставена от 73 населени места, всички от които са села и махали. Центърът на община Кирково е село Кирково. Урбанистичната структура включва - общинският център с. Кирково (808 души), 6 големи села – Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Тихомир, Чакаларово и Дрангово (с население над 1000души) и 66 населени места с население под 1000 души.
Транспортна инфраструктура
Транспортната достъпност на община Кирково се обезпечава от първокласна пътна мрежа с дължина от 28.5 км., третокласна пътна мрежа с дължина 58 км. и общински и местни пътища с обща дължина от 298.80 км. Стратегическо значение за развитието на община Кирково има първокласният път Е-85, който е част от Общоевропейския транспортен коридор №9 (Хелзинки – Димитровград – Александрополис). Неговото значение ще нарасне при откриване на ГКПП Маказа и реалната експлоатация на транспортния коридор. Железопътният транспорт е представен от железопътната линия Кърджали- Момчилград-Подкова. Дължината на жп. линията на територията на общината е 5.5 км. Железопътната линия осигурява връзка на общината със областния център Кърджали и съседната община Момчилград.
Икономика
Определяща роля в икономиката на община Кирково има селското стопанство, където са заети 62.6 % от общия брой наети лица в общината. Заетите в индустрията са 36.22 % от общо заетите в общината. Промишлената дейност в община Кирково не е силно застъпена, което запазва параметрите на околната среда. В промишленият сектор най-силно са развити шивачеството и металообработването.

Община Крумовград /нагоре/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ
Решения на Общински съвет - Крумовград

Географско разположение
Община Крумовград е разположена в югоизточната част на област Кърджали върху площ от 843,3 кв. км. Граничи с общините Ивайловград, Маджарово, Кърджали, Стамболово, Момчилград и Кирково, като южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.
Територия
Общината е разположена върху площ от 843 кв. км.
Климат и релеф
Релефът е полупланински и хълмист, средната надморска височина е 425м., а вертикалното разчленение 170 м. Територията на община Крумовград попада в северната периферия на средиземноморското климатично влияние и се характеризира с преходно-средиземноморски климат, средната годишна температура е 13,20°С, с максимална температура 37,00°С и минимална температура -16,00°С . Зимите са сравнително меки, като дните със задържане на снежна покривка са 43, а лятото е продължително и горещо.
Население
Населението на община Крумовград към 2011г. е 17823 души. Гъстотата на населението е 26,6 души на кв. км., която е трикратно по-малка от средната на страната (70,3 души на кв. км). Основните причини за това са силните миграционни процеси и отсъствието на големи селищни образувания на територията на общината.
Населени места
Общината е съставена от 78 населени места – общинският център гр. Крумовград (8642 души), 7 големи села – Вранско, Голяма Чинка, Горна Кула, Звънарка, Полковник Желязово, Поточница и Рогач (с население над 1000души), 56 средноголеми села (с население между 200 и 1000 души) и 14 малки села (с население под 200 души). Без постоянно население е с. Бойник.
Транспортна инфраструктура
Пътната мрежа на община Крумовград включва второкласни пътища (27 км), третокласни пътища (75 км) и общински пътища (261 км). Гъстотата на пътната мрежа в общината е 43 км/100 кв. км., която е по-висока от средната за страната (33км/100 кв. км.). Основните пътни артерии в общината са път III-509 Харманли – Долно Черковище – Долна Кула – Крумовград – Токачка – Маказа и път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград, които преминават през общинския център гр. Крумовград и свързват общината със съседните общини, областния град и националната пътна мрежа.
Икономика
Тютюнопроизводството дава икономическия облик и характеристика на общината. През последните години са създадени насаждения и се отглеждат ефективно бял риган, жълт кантарион, маточина, шипка. Ежегодно се рекултивират площи с пипер, градинска чубрица и др. Тези култури не могат да бъдат алтернатива на тютюна, тъй като в производството им се ангажира много малко работна ръка.

Община Кърджали /нагоре/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ
Решения на Общински съвет - Кърджали

Географско разположение
Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Граничи с общините – Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене..
Територия
Община Кърджали е най-голямата община в Източно–родопския планински масив с територия от 574 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали и 0.51% от територията на страната..
Релеф и климат
Община Кърджали е разположена в Ардинската подобласт на Източнородопската област. Релефът е нискоридов и хълмист. Разнообразието му се активизира от ерозията на реките, те формират съвременния лабиринт от ридове и сложна долинна мрежа.
Общината попада в Южнобългарската климатична зона и по-точно в Източно-родопския климатичен район, повлиян от топлото средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека. Минималните температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 40 градуса. Средната зимна температура е около 0 градуса по Целзий, а през лятото – 24 градуса. Средната годишна температура се движи в границите 11-13 градуса. Годишната температурна сума е около 4 000 градуса.
Население
Населението на община Кърджали към 2011 г. е 67640 души,
Населени места
Общината е съставена от 117 населени места, обхванати в 47 кметства. Град Кърджали е най-големият град в Област Кърджали. Обособил се е в естествен административен, търговски, културен и промишлен център не само на Общината и Областта, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив, който е вторият по големина град в България. В момента най-близкият КПП "Капитан Андреево" е на 132 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция.
Транспортна инфраструктура
Гъстотата на пътната мрежа е около 31км/100 кв.км. Общината се обслужва от път I - ви клас Хасково - Кърджали. Съществува добре развита IV-токласна пътна мрежа. През общината ще премине трансевропейски транспортен коридор N 9 Хелзинки - Александруполис. Предстои отваряне на нов граничен контролно-пропускателен пункт "Маказа" с Република Гърция, отстоящ на 55 км. южно от гр. Кърджали. Пътната мрежа в общината е развита под средното равнище за страната. Това се определя от планския характер на терена и силното разселване на населението в много населени пунктове. Преобладава четвъртокласната пътна мрежа. Транспортните връзки със София и другите части на страната се осъществяват чрез ж. п. транспорт и автомобилни пътища. Съществува оборудвана летищна площадка, която сега не се използва.
Икономика
Община Кърджали е важен икономически център в Южен централен район и опорен център на област Кърджали.
Изградени са значителен брой предприятия, дружества и фирми в областта на цветната металургия, машиностроенето, текстилната и трикотажната, дървообработваща и мебелна промишленост и хранително-вкусова промишленост. 86% от всички предприятия в общината са частна собственост и само 14% - държавна и общинска. В структурата на регистрираните предприятия най-голям дял имат търговските - 50.2%. Висок е делът на активните фирми в отраслите "Транспорт и съобщения" - 13.7 %, "Хотели и ресторанти" -10.7% и "Преработваща промишленост" - 9.4%. В община Кърджали са изградени значителен брой предприятия, дружества и фирми в цветната металургия, машиностроене, текстилна и трикотажна промишленост, дървообработваща и мебелна промишленост, електроника и хранително вкусова промишленост.
Машиностроителната промишленост осигурява производството на машини, съоръжения и инструменти, необходими за подземния рудодобив и обогатяването; хидравлични и пневматични изделия; високо пречиствателна техника; гама от манометри за ниско, средно и високо налягане и други.
Предприятията от текстилната и трикотажната промишленост са специализирани в производството на всички видове горни и долни облекла. На територията на общината има няколко шивашки предприятия. В община Кърджали съществува квалифициран човешки ресурс, който работи в предприятията на отрасъла, изцяло насочен към частния сектор.
Мебелните заводи произвеждат мебели и дограма с добро качество, макар да работят с намален капацитет.
Дърводобивът е подотрасъл в горското стопанство, който е много добре развит в община Кърджали. Дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като дървесината не се преработва дълбочинно в региона.
Мекият климат, благоприятното географско разположение, богатото културно-историческо наследство, двете "водни езера" – язовирите предоставят възможност за целогодишно развитие на всички форми на туризма в община Кърджали.
Голямото биоразнообразие, уникалните природни забележителности и запазена природна среда, незасегната от негативните влияния на индустриализацията и урбанизацията превръщат еко-туризъм в един от приоритетите за развитие на общината.Община Момчилград /нагоре/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ
Решения на Общински съвет - Момчилград

Географско разположение
Община Момчилград е разположена в централната част на Кърджалийска област. Релефа е планински, като в границите на общината попада силно разчлененият източно родопски Стръмни рид. Граничи с общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково.
Територия
Община Момчилград е разположена върху площ от 358 кв.км.
Релеф и климат
Релефът е планински, като в общината се намира силно разчленения дял на източнородопския Стръмни рид, с дължина около 40 км и ширина между 15-22 км. Склоновете са обезлесени и ерозирали, на места има свлачища. Най-високи върхове са Стръмни рид - 960м., Здравец (Дамбалъ) - 910м. и Черковище (Клисе тепе) 871м. От тях водят началото си много от притоците на р.Върбица и р.Крумовица, а самият рид е водораздела между двете реки. Средната надморска височина на общината е 444 м. Климатът е умереноконтинентален до средиземноморски- със средни годишни температури около 11° C и средните годишни валежи между 650-700 мм.
Население
Населението на община Момчилград към 2011 г. е 16263 души.Гъстотата на населението е 47.08 души на кв. км., която е значително по-малка от средната на страната (70,3 души на кв. км), но общината е относително гъсто заселена спрямо съставните общини на областта.
Населени места
Общината е съставена от 47 селища повечето от които са с население под 200 души, а едно от селищата е обезлюдено-с. Юнаци. По-големи села са Груево и Звездел. Център на общината е гр. Момчилград.
Транспортна инфраструктура
През територията на общината преминава част от трансевропейския международен транспортен коридор №9 Хелзинки – Димитровград – Александрополис. С над общинско значение е и път ІІI-509 Кърджали-Момчилград-Крумовград- Ивайловград. Пътят осигурява връзка с община Момчилград и с община Ивайловград (област Хасково). Той е част от републиканската мрежа и е в добро техническо състояние. Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 90.30 километра, допълнително съществуват пътища с филц и каменна настилка с обща дължина 50 километра. Гъстотата на пътната мрежа е 252.16 км/1000 кв.км, което е значително под средните стойности за страната (330 км/1000 кв. км.). Железопътния транспорт е представен от ЖП линията Кърджали – Момчилград – с.Подкова с дължина 22 км.
Икономика
Местната индустрия е доминирана от леката промишленост. Характерно за местната икономиката е съсредоточването на промишленото производство в общинския център. Преработващата и леката промишленост с леки изключения са разположени в Момчилград и някой от по големите селище в общината – с. Груево, с. Звездец, с.Равен, с.Нановица. Основната селскостопанска култура е тютюнът, представени са фуражните култури, лечебните растения и зеленчуците. Животновъдството е доминирано от овцевъдството и говедовъдството, по-слабо са развити птицевъдството и пчеларството. Сферата на услугите е представена от търговията, а туризмът няма значимо присъствие в икономиката а общината, въпреки наличието на ресурси за развитие на туристически продукт.

Община Черноочене /нагоре/

ОФИЦИАЛЕН САЙТ
Решения на Общински съвет - Черноочене

Географско разположение
Община Черноочене е разположена в северозападната част на Кърджалийска област и граничи с общините Кърджали и Ардино. В западната и северната си част общината има общи граници с община Баните от Смолянска област и с общините Асеновград и Първомай от Пловдивска област, докато на север-североизток граничи с общините Хасково и Минерални бани от Хасковска област.
Територия
Общината заема площ от 327 кв.км., което представлява 10,2 % от Кърджалийска област.
Релеф и климат
Община Черноочене е разположена в малка котловина на 15 км. в северозападна посока от град Кърджали. Средната надморска височина е 645м , при денивелация от 240м. Релефът на територията на общината е силно пресечен и има планински и хълмист характер. Делът на горските територии е значителен - 58,9 %.Общината попада в Южнобългарската климатична област и по-точно в Източно-родопския климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека. Минимални температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 40 градуса. Средната зимна температура е около 1°C, а през лятото - 24°C . Средната годишна температура се движи в границите 11°- 13° градуса. Валежите са около 680 мм годишно, предимно от дъжд.
Население
Общия брой на населението в общината е 9607 души.
Територията на общината е слабо заселена - 32 души на км². Структурата по пол на населението показва незначителна разлика в броя на мъжете и жените.
Населени места
Общината е съставена от 51 села, от които единствено село Комунига е с население над 1000 души. Общинският център е село Черноочене
Транспортна инфраструктура
Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 172 км., което включва 120 км. с асфалтова настилка, 19 км. – с баластра и 33 км. без настилка. Гъстотата на пътната мрежа е 400,51 км/1000 кв.км, което е значително над средните стойности за страната (330 км/1000 кв. км.), причина за което са многото населени места в общината.
През територията на общината преминава един първокласен път I-5 Стара Загора – Хасково – Кърджали, който е част от трансевропейския международен транспортен коридор №9 Хелзинки – Димитровград – Александрополис. Друг път със стратегическо значение за общината е път ІІ-58 Асеновград - Черноочене с връзка към І – 5. Пътят осигурява връзка на общинската пътна мрежа и голяма част от населените места с общинския и областен център.
Икономика
Определяща роля в икономиката на община Черноочене има селското стопанство, в което са заети 53.2 % от общия брой наети лица в общината. Традиционно най-широко застъпени са тютюн, зърнени култури, в по-малка степен - зеленчукопроизводство и овощарство. Индустрията бележи темп на развитие, основно представена от предприятия от шивашката промишленост. Заетите в индустрията са 42.15% от общо заетите в общината.
Туризмът не е от значимите сектори за развитието на общината. Изключение прави само ловният туризъм, предпоставка за който е държавната дивечовъдна база в село Женда, разположена на площ от 5 258 хектара.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай