План-програма за подобряване на на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2020 г.

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2019 г.

План-програма за подобряване на на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за периода 2019-2020 г.

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Кърджали за 2018 г.

- Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на област Кърджали, за периода 2019 - 2020 г.

 - Междинна оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Кърджали, за периода 2016 - 2017 г.

 - Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

 - Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

 - Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2005-2015 г.

 - Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали (2011 – 2015 г.)

 - Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

 - Стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 - 2020 г.

 - План за действие за периода 2012 - 2013 г. за изпълнение на поставените цели в Стратегията за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012 - 2020 г.

 - Мерки за предпазване на служителите от Областна администрация - Кърджали от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотраспортни проишествия по време на работа

 - Областна стратегия за интегриране на ромите и лицата в неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали в периода 2012 - 2020 г.

 - Годишен план за младежта в област Кърджали за 2020 г.

 - Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 - Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) е приет на 18.12.2013 г. от Министерски съвет в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС за предоставяне на Гаранция за младежта. Важна роля в процеса по идентифицирането и осъществявне на контакт с младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, имат общинските администрации.

- Областен план за защита при бедствия на област Кърджали

- Областна стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012 - 2015 г.

- Методика за изработване на областна здравна карта

Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014 - 2020 г.

 


 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай