Информационни материали

Задължение за разкриване на информация пред Комисията по финансов надзор по реда на §1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

     Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, публикуван в ДВ бр.42 от 03.06.2016 год. се създаде нова разпоредба- §1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно ал.1 на тази норма разпоредбите на глава шеста "а" за разкриване на информация се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като в ал.2 на същата норма са посочени и съответни изключения.

07.07.2016 г.

 

Покана до парламентарно представените партии и коалиции от партии за провеждане на консултативна среща за определяне на състава на РИК за произвеждане на националоен референдум на 27.01.2013г. - поставено на 19.11.2012г.

 

Презентации от форум на тема „Възможности за финансиране на проекти по оперативните програми на Европейския съюз в област Кърджали през 2012-2013г. Еврофондовете у нас през следващия програмен период.” от 21.09.2012г. Указания за обезопасяване на пешеходни пътеки по пътища, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места [Научи повече ]

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай